Miljö och hållbarhet

karta-globala-malen-logo-och-ikoner

En enkel insats för stora miljöbesparingar

Tollco vill medverka till ett mer hållbart samhälle. Därför arbetar vi för att på olika sätt minska vår belastning på miljön. Vi klimatkompenserar varje år för de koldioxidutsläpp vi orsakar i vår verksamhet.

Tollco vill ta ett övergripande ansvar för miljön i verksamheten som vi bedriver. Vi vill minimera vår påverkan på miljön och tycker det är viktigt att miljöarbetet är en naturlig del i det dagliga arbetet. Grunden för vårt miljöarbete är vår miljöpolicy (länk till miljöpolicyn). Den beskriver vilka värderingar som styr vårt miljöarbete och åt vilket håll vi ska arbeta för att minska vår negativa påverkan på miljön.

Vår trovärdighet som samhällsaktör är viktig och därför har vi i vårt arbete valt att utgå ifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Tollco har analyserat och jämfört FN:s globala mål för hållbar utveckling med vår verksamhet. För att nå målen måste vi alla, tillsammans, samla kraft och arbeta för att göra dem till verklighet.

Tollco bidrar framför allt till följande globala mål: 3 (God hälsa och välbefinnande), 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur), 11 (Hållbara städer och samhällen) och 12 (Hållbar konsumtion och produktion).

Så bidrar Tollco till målen:

God hälsa och välbefinnande

”Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar”

Fuktskador gör att risken är stor för att giftiga mögelsvampar utvecklas. Många ämnen som bildas är skadliga för hälsan och kan orsaka allergiska besvär och reaktioner. Vi vet att våra lösningar skapar en hållbar och hälsosam miljö för alla som vistas i fastigheter som är säkrade mot vattenskador. De förhindrar mögelangrepp och den enorma resursförbrukning som en vattenskada kan innebär

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

”Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.”

Omtanke och hänsyn för miljön genomsyrar hela Tollcos verksamhet. Vi säkerställer att ledningen och alla medarbetare har kompetensen som krävs inom miljöområdet. Förslag på miljöförbättrande åtgärder både uppmuntras och följs upp. Vi arbetar konstant med att förbättra befintliga produkter och utveckla nya utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Hållbara städer och samhällen.

”Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.”

Som vår kund gör du en betydande insats för en hållbar utveckling genom att skydda fastigheter från att drabbas av vattenskador. Sanering, rivning, torkning och användandet av nytt material kostar energi och förbrukar stora resurser.

Att återställa en genomsnittlig vattenskada ger en miljöbelastning på cirka 300 kilo koldioxid. Det är lika mycket som att köra en mellanklassbil i 1 500 kilometer*. Genom att installera våra produkter och system kan din miljöpåverkan enkelt minska.

För att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle med friska hus och minimal miljöpåverkan är mycket vunnet när byggnader utformas så att risken för vattenskador är så liten som möjligt.

Hållbar produktion och konsumtion

” Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.”

Tollcos Miljöpolicy styr val av material, arbetssätt och tillverkningsprocesser. Våra produkter ska i största möjliga mån vara återanvinningsbara och vi väljer aldrig material som innehåller miljö- eller hälsofarliga ämnen.

För att garantera hållbara alternativ är alla produkter typgodkända av RISE och godkända av Byggvarubedömningen, som både Sunda Hus och Byggsvanen hämtar data från.

För att undvika långa transporter av material sker större delen av produktionen i vårt huvudkontor i Knivsta och på anläggningar i närområdet. På så sätt bidrar vi till att minska utsläppen av koldioxid.

*Källa: Säkra köket mot vattenskador, version 2016-03-15 (framtagen av Säker vatten, Trä- och möbelföretagen, Svensk försäkring och SBUF).

Vattenfelsbrytare

Bara miljövänliga produkter duger

Vi har en ambitiös miljöpolicy som styr våra val av material, arbetssätt och tillverkningsprocess. Det gör att vi kan vara lite extra stolta över vårt produktutbud. Lösningar som vi vet skapar en bättre boendemiljö och allmän miljö – t.ex. genom att förhindra mögelangrepp och den enorma resursförbrukning som en vattenskada kan innebära.

Våra produkter ska helst vara återanvändningsbara och vi väljer aldrig material som innehåller miljö- eller hälsofarliga ämnen. För att garantera miljövänliga alternativ är Tollco´s produkter typgodkända av RISE, byggvarubedömda av (BvB). Sunda hus och Byggsvanen hämtar data ifrån BvB.

  • Våra produkter är godkända av Byggvarubedömningen (BvB)
  • Typgodkända produkter
  • Certifierade enligt ISO 9001 & ISO 14001
  • Uppfyller kraven för läckageskydd för vitvaror (certifieringsregel 057)

Tollco's miljöpolicy:

  • Ständigt förbättra och utveckla nya och befintliga produkter utifrån ett miljöperspektiv.
  • Aktivt förebygga föroreningar genom medvetna val av material och arbetssätt och endast leverera när kvaliteten motsvarar kundens förväntningar.
  • Omtanke och hänsyn för miljön ska genomsyra verksamheten. Ledning och personal ska därför inneha den kompetens inom miljöområdet som erfordras.
  • Förslag till miljöförbättrande åtgärder skall aktivt uppmuntras och följas upp.
  • Följa miljölagar, myndighetsbeslut och andra krav som en miniminivå för vårt miljöarbete.

   

Det var droppen. Säg hejdå till vattenskador.

Undrar du något rörande vårt hållbarhetsarbete

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt